ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ,เครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม และอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 119,995.01.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02 243 8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน เลขที่ 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
16536204001.pdf
๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่