ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อ สป. ๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ และน้ำมันเครื่องฯ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๕๒,๖๓๐.๘๒ บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02 243 8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน เลขที่ 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
16530383661.pdf
๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล