ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีและติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษ ถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 32 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 115,046.60
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
16551092291.pdf
๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล