ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อ สป. ๓ เพื่อผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระบี่พร้อมฟัก ยาว ๔๒ นิ้ว) จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม (น้ำมันก๊าด และน้ำมันอื่นๆ) รวม ๔ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๔๘,๒๗๐.๒๐
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15627302571.pdf
๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี