ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จ้างผลิตแม่พิมพ์ปั๊มแผ่นอะลูมิเนียมในประกับรองมือปืนเล็กยาว M16 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 888,900.-บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน เลขที่ 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
16624502201.pdf
๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์