ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จ้างผลิตแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาว M16 ( ชนิด 2 Cavities ) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 778,000.-บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน เลขที่ 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
16618332311.pdf
๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์