ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขา (พัดลมระบายอากาศและอื่นๆ) รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 79,595.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0 2243 8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน เลขที่ 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา