ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 10,921,500.-
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-4808
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
16624503011.zip
๖  กันยายน  ๒๕๖๕ ๙  กันยายน  ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ