ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( บรรจุปี๊บละ 18 ลิตร) จำนวน 4 ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,513.88 .- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน เลขที่ 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
16624559601.pdf
๖  กันยายน  ๒๕๖๕ ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี