ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ( เครื่องอัดจอกชนวนท้าย และอื่นๆ ) รวม ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 32,500,000.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0 2243 8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน เลขที่ 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
16627090421.pdf
๙  กันยายน  ๒๕๖๕ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา