ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.๕ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔๓ เครื่อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๓๙,๗๘๘,๑๑๐.-บาท
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-4808
ที่อยู่ของหน่วยงาน กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
๕๓ ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15639619011.pdf
15639619012.pdf
15639619013.pdf
15639619014.pdf
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี