ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อเครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อม ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๒ ชุด ( ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑๐ รายการ )
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๔๖๓,๑๒๐ บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15640435271.pdf
๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี