ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อพัสดุและเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๓๕ กระบอก ( น้ำยาไตรคลอโรเอทธีลีน และอื่นๆ ) รวม ๔ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๒๔,๕๐๐ บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15640437701.pdf
๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี