ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 16,972,008.30
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-4808
ที่อยู่ของหน่วยงาน กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15649999001.pdf
15649999002.pdf
15649999003.pdf
15649999004.pdf
๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี