ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.๕ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. จำนวน 10 เครื่อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 9,435,300.- บาท
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-4808
ที่อยู่ของหน่วยงาน กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
53 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
ข.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15663013061.pdf
15663013062.pdf
15663013063.pdf
15663013064.pdf
๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ