ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จ้างทำลายสารพิษ จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 470,000.-บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15669609911.pdf
๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์