ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับช่างซ่อม สนับสนุนงานซ่อมแท่นปืนใหญ่โบราณ สำหรับงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ชุดปฏิบัติงานช่างทั่วไป และอื่น ๆ ) รวม ๓ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 22,500.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15680990941.pdf
๑๐  กันยายน  ๒๕๖๒ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล