ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน 5,000 เล่ม (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 132,727.82 บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15807973061.pdf
๒๘  มกราคม  ๒๕๖๓ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา