ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อเครื่องชุบแข็งระบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไลน์ชุบแข็งเฉพาะที่ของเหล็กชิ้นงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 5,7500,000 บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15808141491.pdf
๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี