ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จ้างซ่อมตู้สลัด T.N.R. หมายเลข TZ-56826 และเครื่องอื่นๆ รวม 7 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 4,770,650 บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-2438-997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15808187991.pdf
๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี