ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน 5,000 เล่ม ( FILTER AIR 24*12*2 CARDBOARDฯ, ขดลวดทำความร้อนและอื่นๆ ) รวม 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,194,000.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-2438-997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15809567551.pdf
๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา