ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดอากาศหมายเลข 810 และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ CNC รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 239,055.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-2438-997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15814942301.pdf
๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล