ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขา และอื่นๆ (โช๊คอับประตูและอื่นๆ) รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 19,000.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-1382
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15814956661.pdf
๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา