ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน ผลิตอาวุธ ( กระดาษทรายเบอร์ ๑ และอื่นๆ ) รวม ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๗๐๐,๕๐๑.๑๐ บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15819307531.pdf
๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล