ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
1 ซื้อวัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (กราไฟท์ (GRAPHITE) และอื่นๆ) รวม ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
3 จ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อ Glock และอื่นๆ) รวม 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
4 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม 15 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
5 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
6 ซื้อวัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กราไฟท์ GRAPHITE และอื่นๆ) รวม ๔๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
7 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน และอื่นๆ) รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
8 จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. (จ้างซ่อมเครื่องอัดจอกชนวนท้าย หมายเลขเครื่อง (S/N) 500313 ฯ และอื่นๆ ) รวม 35 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
9 ซื้อเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ( เครื่องอัดจอกชนวนท้าย และอื่นๆ ) รวม ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
10 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่องานด้านธุรการสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
11 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( FILTER AIR 24*12*2 CARDBOARD ฯ และ ขดลวดทำความร้อน) รวม ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
12 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ และอื่นๆ) รวม ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
14 ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( บรรจุปี๊บละ 18 ลิตร) จำนวน 4 ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
15 ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน)    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (ทินเนอร์สำหรับสีพ่นฯ และอื่นๆ) รวม ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม (สกรูหัวผ่าเกลียวตลอดฯ และอื่นๆ ) รวม ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
18 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพ และรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก ( ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ) รวม ๗๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )    ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
20 ซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม 183 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )    ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม 9 รายการ     ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
22 จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ (รถโดยสารขนาดเล็กและอื่นๆ) รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปากกาลูกลื่นและอื่นๆ) รวม 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
24 ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขา (พัดลมระบายอากาศและอื่นๆ) รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
25 จ้างผลิตแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาว M16 ( ชนิด 2 Cavities ) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
26 ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน)    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
27 จ้างผลิตแม่พิมพ์ปั๊มแผ่นอะลูมิเนียมในประกับรองมือปืนเล็กยาว M16 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
28 จัดหาสิ่งอุปกรณ์เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหาร ชั้นนายพล (กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ และ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ ) รวม ๒     ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
29 การจ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก. 38 (MAG 58) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
30 ซื้อวัสดุสำนักงานรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
31 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
32 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (กรดกำมะถันฯ และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ     ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
33 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( จาระบีสำหรับเคลือบชิ้นส่วนโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๒๐ รายการ     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
35 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๓๖ รายการ    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (HANDLE, ASSEMBLY,CHARGING และอื่นๆ) รวม 69 รายการ     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
37 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง ( หลอดฟลูออเรสเซนช์ขั้วคู่ ขนาด ๓๖ วัตต์ฯ และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
38 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นที่ใช้ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
39 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีและติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษ ถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 32 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
40 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก (ตะปูเหล็กหัวกลมแบน ขนาด ๑ นิ้ว และอื่นๆ) รวม ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
41 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติการผลิตและควบคุมการผลิต (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม 23 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
42 จัดหาชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
43 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาลำกล้อง ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว แบบเปลี่ยนลำกล้องเร็ว Quick Change Barrel (QCB) (เหล็กกล้า ขนาด ๑ มิลลิเมตรฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD สำหรับทำเครื่องมือ และอื่นๆ) รวม 40 รายการ    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
45 วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กราไฟท์และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
46 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
47 ซื้อ สป. ๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ และน้ำมันเครื่องฯ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
48 จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔๒ (สี่สิบสอง) EA    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔๐ (สี่สิบ) EA    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ,เครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม และอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่