ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
2 วิจารณ์ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒,๘๐๖ กระป๋อง    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
3 วิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับการจัดซื้อเครื่องพับโลหะแผ่นสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ทางทหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
4 วิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับการประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๖๒ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
5 เชิญชวนเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ด และดินดำฝุ่น (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
6 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
7 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
8 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เกรด SKD ๑๑ และอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
9 วิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๙ รายการ    ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
10 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
11 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม (ขนาด ๒.๖ มิลลิเมตร) และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
12 ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
13 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
14 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ x ๔๖ มม. Beretta รุ่น GLX - 160 รวม ๒๐ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
15 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างผลิตเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. (เครื่องผสมสารละลายเลดไนเตรท และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
16 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อเครื่องพับฝักกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
17 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
18 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ หมายเลข ๕๒๔๐๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
19 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคา เคมีภัณฑ์สนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (น้ำยาล้างทำความสะอาด โลหะ แบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๑๑ รายการ     ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
20 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร (สีน้ำอะคิลิคและอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุสํานักงาน (ปากกาลูกลื่นและอื่นๆ) รวม ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
22 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานผลิตชนวนท้าย กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. สนับสนุนงานผลิต กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายฯ และอื่นๆ) รวม ๓๘ รายการ    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
23 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (กล่องกระดาษบรรจุ ก.ปล. ขนาด 5.56 มม.ฯ และอื่นๆ) รวม 42 รายการ    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
24 วัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานด้านธุรการสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ โดยวิะ๊เฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
25 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและ รมดำอาวุธ ( ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ ) รวม ๕๖ รายการ    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
26 ประกาศร่าง TOR ซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (กล่องกระดาษลูกฟูก (ขนาด 40x56x33 ซม.) และอื่นๆ) รวม 5 รายการ     ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
27 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ฝักกระบี่นายทหารสำเร็จรูปฯ และอื่นๆ) รวม 186 รายการ    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
28 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อวัสดุช่วยผลิต อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายกระสุนฯ และอื่นๆ) รวม 52 รายการ     ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
29 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (FILTER AIR ๒๔*๑๒*๒ CARDBOARD และขดลวดทำความร้อน) รวม ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
30 วัสดุและเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ และอื่นๆ) รวม ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
31 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนไฟฟ้า ขนาด .๕๐ นิ้ว (water cannon) (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
32 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการผลิตกระสุนไฟฟ้า ขนาด .๕๐ นิ้ว (water cannon) (สควิป ไฟฟ้า (ELECTRIC SQUIB) และอื่นๆ) รวม ๔๘ รายการ    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
34 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (ดอกกัดฯ และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
35 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
36 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ     ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
37 ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการ ผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (ดอกกัดฯ และอื่นๆ) รวม 24 รายการ    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
38 ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ (ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วฯ และอื่นๆ) รวม ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
39 ประกาศร่าง TOR ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลซ. เรมิงตัน 870 รวม 58 รายการ     ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (เทปใช้ในงานไฟฟ้า และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
41 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๓๕ รายการ     ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 ประกาศร่าง TOR แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
43 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
44 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ฯ (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
45 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม 22 รายการ    ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
46 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติควบคุมการผลิต (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๒๑ รายการ     ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
47 จ้างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (จ้างซ่อม เครื่องกัด หมายเลข ๑๑๓ และ เครื่องเจียระไน หมายเลข ๓๕๔ ) รวม ๒ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
48 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (แฟ้มเสนอหนังสือ และอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร (สีน้ำอะคิลิค และอื่นๆ) รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
50 ซื้อหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. (เฟืองกัดคมกระบี่ด้านซ้าย และเฟืองอื่นๆ) รวม 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล