ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
1 สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
2 สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
3 สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
4 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับช่างซ่อม สนับสนุนงานซ่อมแท่นปืนใหญ่โบราณ สำหรับงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ชุดปฏิบัติงานช่างทั่วไป และอื่น ๆ ) รวม ๓ รายการ     ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
5 ซื้อ สป. เพื่อผลิตดาบปลายปืน M9 พร้อมฝักดาบสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหoบฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ     ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
6 ซื้อของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฯ ) รวม ๒ รายการ     ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
7 ซื้อของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฯ ) รวม ๒ รายการ     ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
8 ซื้อของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฯ ) รวม ๒ รายการ     ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
9 ซื้อสป. สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม.(ซ้อมรบ) สนับสนุน สพ.ทอ. จำนวน ๕๐๐ นัด ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
10 ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ รวม ๔๔ รายการ    ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
11 ซื้อ สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ และอื่นๆ ) รวม ๙๑ รายการ    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
12 จ้างทำลายสารพิษ จำนวน ๑ งาน     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
13 ซื้อ สป. เพื่อผลิตชนวนท้าย ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน 210,000 ชนวน (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุน ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว และอื่นๆ) รวม 17 รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
14 ซื้อ สป. เพื่อผลิต ก.ปพ. ขนาด .๓๘ นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ นัด (กรดกำมะถัน และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
15 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า หมายเลข M ๗๓ จำนวน ๓ รายการ    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
16 ประกวดราคาจ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 106 คัน    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
17 ประกวดราคาซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.๕ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. จำนวน 10 เครื่อง    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
18 ซื้อวัสดุสำนักงานและ สป.๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๘ รายการ    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
19 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( วัสดุโกลนลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ และ ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ ) รวม ๑๒ รายการ     ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
20 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( เหล็กกล้าเส้นกลมและอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
22 ซื้อ สป. เพื่อผลิตพระ แสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ ( ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม 23 รายการ     ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม 193 ที่ใช้ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน ( เกจวัดความดันแก๊สและอื่นๆ ) รวม 13 รายการ     ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
24 จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปลย. แบบ ๕๐ TAVOR TAR - ๒๑ จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
25 จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
26 จ้างซ่อมเครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C5/53, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่3 หมายเลข C5/9 และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P5/4 รวม 3 เครื่อง    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
27 ชิ้นส่วนซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๓๕ กระบอก จำนวน ๙๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
28 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
29 ซื้อพัสดุและเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๓๕ กระบอก ( น้ำยาไตรคลอโรเอทธีลีน และอื่นๆ ) รวม ๔ รายการ     ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
30 ซื้อเครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อม ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๒ ชุด ( ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑๐ รายการ )     ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
31 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.๕ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔๓ เครื่อง     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุน ยิงสลุต ก.ปบร. ขนาด 75 มม. (ซ้อมรบ) จำนวน 500 นัด สนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม 69 รายการ    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
33 ซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมันสำหรับเครื่องจักร CNC จำนวน 7 ชุด    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 สป. 3 เพื่อใช้ในงานผลิตกระบี่นายทหารประเภทไม่มีลวดลาย จำนวน 1,460 เล่ม ( น้ำมันก๊าด และน้ำมันอื่นๆ ) รวม 5 รายการ     ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
35 ซื้อ สป. ๓ เพื่อฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๕,๕๐๐ กระบอก น้ำมันก๊าด จำนวน ๑๘ ปี๊บ     ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
36 ซื้อ สป. ๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตดาบปลายปืน แบบ เอ็ม ๙ (พร้อมฝัก) จำนวน ๒๔,๗๙๐ ชุด ( น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันเครื่องฯ ) รวม ๒ รายการ    ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
37 ซื้อ สป. ๓ เพื่อผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระบี่พร้อมฟัก ยาว ๔๒ นิ้ว) จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม (น้ำมันก๊าด และน้ำมันอื่นๆ) รวม ๔ รายการ    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
38 จัดซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน ๘๐ ชุด    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
39 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก จำนวน ๑ ชุด     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
40 ซื้อเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง    ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดทำกลองมโหระทึกจำลองและฐานแท่นปืนใหญ่โบราณจำลอง สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ไม้เนื้อแข็งขนาด ๓” X ๓” X ๒.๕๐ ม. และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 ซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข ๘๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
43 เครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน 1 เครื่อง     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
44 ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๗ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
45 จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
46 วัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ ( อะลูมิเนียมเส้นขนาดต่าง ๆ และอื่นๆ ) รวม 35 รายการ    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
47 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมปืนใหญ่โบราณ และรถบรรทุกกระสุนพร้อมจัดสร้างรถบรรทุกกระสุน ( ไม้เนื้อแข็งขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๖๖ รายการ    ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
48 จ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ 2 หมายเลข C๕/๗ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
49 จ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดระบบไฟฟ้า หมายเลข ๑๓๙, เครื่องเผาปากปลอก ก.ปล. หมายเลข C๕/๖๒ และ เครื่องรวมแกนลูกกระสุน หมายเลข B๕/๒๒ รวม ๓ เครื่อง     ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
50 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ (กรดกำมะถันและอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ     ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา