ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
1 การจ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก. 38 (MAG 58) จำนวน ๒๐๐ ชุด     ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
2 ซื้อวัสดุสำนักงานรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
3 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
4 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (กรดกำมะถันฯ และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ     ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
5 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( จาระบีสำหรับเคลือบชิ้นส่วนโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
6 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๒๐ รายการ     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
7 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๓๖ รายการ    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
8 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (HANDLE, ASSEMBLY,CHARGING และอื่นๆ) รวม 69 รายการ     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
9 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง ( หลอดฟลูออเรสเซนช์ขั้วคู่ ขนาด ๓๖ วัตต์ฯ และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
10 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นที่ใช้ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีและติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษ ถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 32 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
12 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก (ตะปูเหล็กหัวกลมแบน ขนาด ๑ นิ้ว และอื่นๆ) รวม ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
13 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติการผลิตและควบคุมการผลิต (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม 23 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
14 จัดหาชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาลำกล้อง ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว แบบเปลี่ยนลำกล้องเร็ว Quick Change Barrel (QCB) (เหล็กกล้า ขนาด ๑ มิลลิเมตรฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD สำหรับทำเครื่องมือ และอื่นๆ) รวม 40 รายการ    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
17 วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กราไฟท์และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
18 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
19 ซื้อ สป. ๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ และน้ำมันเครื่องฯ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
20 จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔๒ (สี่สิบสอง) EA    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
21 จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔๐ (สี่สิบ) EA    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ,เครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม และอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
23 TOR ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
24 ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
25 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
26 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
27 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (แฟ้มเสนอหนังสือและอื่นๆ) รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
28 จ้างปรับปรุงสายการเชื่อมฝักกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ ระบบ    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
29 จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ผลิตภาพลวดลายบนฟิล์ม พร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายสกรีนฯ และเครื่องกัด หมายเลข ๓๐๒ รวม ๒ รายการ    ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
30 จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อซ่อมสร้าง รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
31 ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๓๐ รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
32 จ้างซ่อมระบบควบคุมทางไฟฟ้า รยบ.ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑ รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
33 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๕๑ รายการ     ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๗ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
35 จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๖ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 ซื้อของที่ระลึก ( กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ และพระบรม รูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
37 จ้างซ่อมเครื่องตั้งศูนย์ล้อ เครื่องหมายการค้า BEISSBARTH รุ่น ML - 5000 TECH หมายเลขเครื่อง ๕-/๐๓๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง     ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
38 จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์รมดำและฟอสเฟต หมายเลข ๙๑๓ และอื่นๆ รวม ๓ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
39 จ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. ๓๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
40 ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ( หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่น ๆ ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
41 ซื้อวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ( ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน (ใช้ในการผลิตจอกชนวนใช้กับกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ) และอื่นๆ ) รวม ๓๗ รายการ    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 จ้างปรับปรุงโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๑ ระบบ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 จ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C 5/6 และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
44 ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับช่วยผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จานวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (น้ายาทาความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
45 ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จานวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๕๘ รายการ    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
46 ซื้อเป้ากระดาษ จำนวน ๓,๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
47 ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) จำนวน 20 ปี๊บ โดยเฉพาะเจาะจง    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
48 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อมระบบไฟฟ้า รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒     ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 ซื้อเครื่องมือพิเศษ (Tooling Punch – Die ) สำหรับงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M 855 รวม ๒๕๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
50 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตชนวนท้าย ก.ปล.ขนาด ๕.๕๖ มม. จำนวน ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ ชนวน (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล