ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
1 ๑. ชื่อโครงการ ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใช้ในงานซ่อมสร้างรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ รวม ๓ รายการ ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
2 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ใช้ในงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๔๗ รายการ     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
3 ซื้อน้ำมันทำความสะอาดแห้ง และอื่น ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๓ รายการ    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
4 ซื้อกระดาษเช็ดเล็นส์ และอื่น ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๓๓ รายการ     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
5 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ รวม ๕๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
6 จัดซื้อเคมีภัณฑ์สนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( น้ำยาล้างชิ้นงานโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
8 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ – ชั่วโมง (พร้อมน้ำกรด) จำนวน ๑ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๓๐ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 ซื้อยางใน ขนาด ๑๔.๐๐ – ๒๐ จำนวน ๑ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๒ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
12 ซื้อแผ่นไม้อัด ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๑๒๔.- บาท ๔. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ตา    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
13 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง Transmission รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๔ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 ซื้อไม้เนื้อแข็ง เพื่อใช้ในการซ่อมสร้าง Transmission รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๑ รายการ     ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
15 ซื้อกาวทาปะเก็นชนิดน้ำ และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการซ่อมสร้าง Transmission รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๓๙ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
16 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้อง TELESCOPE PANORAMIC (M137) จำนวน ๑๑ กล้อง รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
17 จัดซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใช้ในงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ คัน     ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
18 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องเปลี่ยนความเร็ว รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๕๕ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
19 จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๔ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
20 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด 1 1/2 ตัน เอ็ม 105 จำนวน 21 รายการ     ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
21 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปืนเล็กยาว ขนาด .22 เอพี .74 เจเกอร์ รวม 17 รายการ    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ( ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม. และอื่นๆ ) รวม 16 รายการ     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
23 วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด .๒๒ เอพี .๗๔ เจเกอร์ ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๘ รายการ     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
24 วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด .๒๒ เอพี .๗๔ เจเกอร์ (น้ำยาล้างชิ้นงานโลหะ และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
25 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) (ขนาด 14.00 – 20) จำนวน ๘๔ เส้น     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
26 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๒๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
27 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๕๙ รายการ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
28 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นทรายและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ ใช้สนับสนุนการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
29 ซื้อกระป๋องเหล็ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ ราคาใบละ ๖๕๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
30 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ เอ็มบี ๒๐๒๘ เอ มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๘๓ รายการ     ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
31 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง รวม ๗๗ รายการ     ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
32 จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปลย. แบบ ๕๐ TAVOR TAR – ๒๑ และอื่นๆ รวม ๖ รายการ    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
33 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๘๒๕ (ติด ปรส.) จำนวน ๕ คัน รวม ๓๗๙ รายการ    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๖ รายการ     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
35 จัดซื้อยางใน, O – RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ รายการ     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ ขนาด รวม ๙๘๐ เส้น     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
37 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน ๒๐ เครื่อง     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
38 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗๑ รายการ     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
39 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๔๓ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
40 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาด ๗.๐๐ – ๑๖ จำนวน ๒ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓๗ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
42 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๘๔ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
45 จัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 ซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม ๙ พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ M9 และอื่นๆ ) รวม ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหา สป. ในการรับ - ส่ง ( หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
48 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ ๖๙-๑ (RPG ๗) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
50 ซื้อวัสดุซ่อมแซมภายในอาคาร บก.ศอ.สพ.ทบ. (โช๊คอัพประตูและอื่นๆ) รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา