ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
251 ประกวดราคาซื้อยางนอก- ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
252 ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๐ คัน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
253 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
254 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
255 แก้ไข    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
256 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน ผลิตอาวุธ ( กระดาษทรายเบอร์ ๑ และอื่นๆ ) รวม ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
258 ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขา และอื่นๆ (โช๊คอับประตูและอื่นๆ) รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
259 ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดอากาศหมายเลข 810 และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ CNC รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
260 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รวม 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
261 ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
262 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน 5,000 เล่ม ( FILTER AIR 24*12*2 CARDBOARDฯ, ขดลวดทำความร้อนและอื่นๆ ) รวม 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
263 ซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๑๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
264 จ้างซ่อมตู้สลัด T.N.R. หมายเลข TZ-56826 และเครื่องอื่นๆ รวม 7 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
265 ซื้อเครื่องชุบแข็งระบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไลน์ชุบแข็งเฉพาะที่ของเหล็กชิ้นงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
266 ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน 5,000 เล่ม (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
267 ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
268 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
269 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ( เลื่อยตัดเหล็กฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
270 ซื้อชุดอุปกรณ์เตาชุบแข็ง (Chamber Furnace) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
271 ซื้อเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตตัวกระบี่นายทหาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
272 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
273 วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการจัดหา สป. ในการรับ- ส่ง ( แปรงทาสีชนิดแบนฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๑ รายการ     ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
274 วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการจัดหา สป. อำนวยความสะดวก ( ถุงมือด้ายถัก และอื่นๆ ) รวม ๑๙ รายการ     ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
275 ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการทำสถิติและควบคุมการผลิต ( กระดาษพิมพ์และเขียน และอื่นๆ ) รวม 26 รายการ    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
276 ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
277 ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
278 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด .22 เอพี. 74 เจเกอร์ จำนวน 150 กระบอก รวม 17 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
279 ซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนรายการผลิตลำกล้อง ปลย. M16 A2 จำนวน 1,000 ลำกล้อง (เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ ) รวม 80 รายการ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
280 ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนงานซ่อม ปลย. ขนาด .22 เอพี .74 เจเกอร์ จำนวน 150 กระบอก (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม 7 รายการ    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
281 ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก ( กรดกำมะถัน และอื่น ๆ ) รวม 35 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )     ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
282 จัดซื้อเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการซ่อม ปลย. ขนาด .22 เอพี .74 เจเกอร์ จำนวน 150 กระบอก (กรดกำมะถันและอื่นๆ ) รวม 7 รายการ     ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
283 จ้างซ่อมเตาอบคืน หมายเลข ๕๓๘ และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
284 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมดาบทหารม้า กระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม ( ลูกแปรงเสี้ยนตาลและอื่นๆ ) รวม ๓๖ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
285 ร่างเอกสารเชิญชวนเสนอราคาและร่าง TOR จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ)     ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
286 ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
287 ซื้อวัตถุดิบหลัก และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( เหล็กกล้าทำเครื่องมือผสมธาตุถ่านฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
288 ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนงานผลิตอะไหล่ของ เครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( กระดาษถ่ายเอกสารขนาด ๘๐ แกรม ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
289 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก ( แปรงกาบมะพร้าวและอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
290 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน ๕๐๐ เล่ม (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบและอื่นๆ ) รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
291 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน ๕๐๐ เล่ม (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบและอื่นๆ ) รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
292 จ้างผลิตชุดติดตั้ง ปก.38 ( MAG 58 ) สำหรับ รสพ. M 113 จำนวน 138 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
293 จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ ขาหยั่งสำหรับ ปก.38 ( MAG 58 ) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
294 ซื้อซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๐ คัน    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
295 สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
296 สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
297 สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
298 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับช่างซ่อม สนับสนุนงานซ่อมแท่นปืนใหญ่โบราณ สำหรับงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ชุดปฏิบัติงานช่างทั่วไป และอื่น ๆ ) รวม ๓ รายการ     ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
299 ซื้อ สป. เพื่อผลิตดาบปลายปืน M9 พร้อมฝักดาบสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหoบฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ     ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
300 ซื้อของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฯ ) รวม ๒ รายการ     ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี