ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๑๑.๐๐ – ๒๐) ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร. ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก และ ยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐) ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๑๑.๐๐ – ๒๐) ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร. ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก และ ยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐) ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล เอ็ม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน๓๕๒,๘๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรีอภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16136205971.pdf