ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๒๑๖,๙๖๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พ.อ. นพดล สรรพชัย                     
รอง ผบ.ศซส.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16136221051.jpg