ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
น้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๒๗๑,๕๖๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย หกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พ.อ. นพดล สรรพชัย                     
รอง ผบ.ศซส.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16136225841.jpg