ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผลิตยางหุ้มท้ายกระสุน (RUBBER BOOT) ของ ก.ปกค. ๑๕๕ มม. รบ. เพิ่มระยะไกล (ERFB - BB) ให้กับ คส.สพ.ทบ. จำนวน ๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุผลิตยางหุ้มท้ายกระสุน (RUBBER BOOT) ของ ก.ปกค. ๑๕๕ มม. รบ. เพิ่มระยะไกล (ERFB - BB) ให้กับ คส.สพ.ทบ. จำนวน ๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุผลิตยางหุ้มท้ายกระสุน (RUBBER BOOT) ของ ก.ปกค. ๑๕๕ มม. รบ. เพิ่มระยะไกล (ERFB ? BB) ให้กับ คส.สพ.ทบ. จำนวน ๗๐๐ ชุด จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๕,๗๕๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรีอภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16136300711.jpg