ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ ? ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) และแบตเตอรี่ แบบ ๒HN (ความจุ ๔๕ แอมแปร์ ? ชั่วโมง) (แบบ ๒HN) ใช้ในงานซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) และแบตเตอรี่ แบบ ๒HN (ความจุ ๔๕ แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ ๒HN) ใช้ในงานซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
แบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง)และแบตเตอรี่ แบบ ๒HN (ความจุ ๔๕ แอมแปร์ - ชั่วโมง) รวม ๒ รายการ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัวไพบูลย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรีอภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๙  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16136305311.jpg