ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางต่าง ๆ รายการ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อไม้อัดยางต่าง ๆ รายการ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.พี.เอ็น. โพรเกรส อินดัสตรี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๔๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรีอภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16136326741.jpg