ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อซื้อวัสดุรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๒๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก, ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๙๑๕.๒๕ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรีอภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16136329801.jpg