ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
น้ำมันและไขข้นต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๙๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรีอภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
16136345841.jpg