ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๙๖๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พ.อ. สุธีร์ กัลปา                    
หน.ผจห.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
16136353611.jpg