ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดสังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดสังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดสังหาร จำนวน ๑,๑๐๐ นัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดาต้าเกท จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก (พิเศษ) ไพโรจน์ สุวรรณอักษร                    
ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15589275201.bmp