ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ


ตามที่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามประกาศศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๙๘๖.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พ.อสุธีร์ กัลปา                    
หน.ผจห.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15592883331.pdf