ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๕ สำหรับสนับสนุนรถ BTR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อสป.๕ สำหรับสนับสนุนรถ BTR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สป.๕ สำหรับสนับสนุนรถ BTR จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดาต้าเกท จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๘๔๕,๖๒๘.๐๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก (พิเศษ) ไพโรจน์ สุวรรณอักษร                    
ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15598915431.pdf