ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก (พิเศษ) ไพโรจน์ สุวรรณอักษร                    
ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15598927691.pdf