ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔ EA โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก(พิเศษ)ไพโรจน์ สุวรรณอักษร                    
ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อบังอร  สุขเข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15598934221.pdf