ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแลกเปลี่ยนเศษซากแบตเตอรี่ชำรุด กับแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ฝาเดี่ยว) (พร้อมน้ำกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ การแลกเปลี่ยนเศษซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๑๓ รายการ กับแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ฝาเดี่ยว) (พร้อมน้ำกรด) จำนวน ๑๐๗ หม้อ นั้น
การแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๑๓ รายการ มูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๕๓๔.-บาท
กับแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ฝาเดี่ยว) (พร้อมน้ำกรด) จำนวน ๑๐๗ หม้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๔๑๐.-บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัวไพบูลย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๔๑๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่น ห้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก (พิเศษ) ไพโรจน์ สุวรรณอักษร                    
ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางศิริรัตน์  ขำศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15607352721.pdf