ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๓๘ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ELBIT SYSTEMS LAND AND C41 LTD. โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๐,๕๑๓,๒๖๘.๖๖ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก(พิเศษ) ไพโรจน์ สุวรรณอักษร                    
ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15610129501.pdf