ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กกล ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อปืนเล็กกล ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ปืนเล็กกล ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ จำนวน ๒๐๐ กระบอก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD. โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๘๑๑,๗๗๔.๔๐ บาท (ห้าสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก (พิเศษ) ไพโรจน์ สุวรรณอักษร                    
ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15614304491.pdf