ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑ เครื่อง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ เครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
เครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของทางราชการจนสามารถใช้งานปฏิบัติงานได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว แต่ไม่รวมค่าภาษีอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15627445281.pdf