ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข ๘๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข ๘๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข ๘๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ราคาที่เสนอ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว แต่ไม่รวมค่าภาษีอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15634152921.pdf