ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อเครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก นั้น
เครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเคพี ดีเฟ้นซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)   พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อบังอร  สุขเข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15634190331.pdf