ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, หล่อลื่นและป้องกันสนิม (CLP) (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๑๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, หล่อลื่นและป้องกันสนิม (CLP) (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น
วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธน้ำยาทำความสะอาด, หล่อลื่นและป้องกันสนิม (CLP) (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๑๐๐ ขวด/bottle ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คาร์โก้เคมี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยเเล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15634225661.pdf