ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป.๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตดาบปลายปืน แบบ เอ็ม ๙ (พร้อมฝัก) จำนวน ๒๔,๗๙๐ ชุด ( น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันเครื่องฯ ) รวม ๒ รายการ


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อสป. ๓ เพื่อผลิตดาบปลายปืน แบบ เอ็ม ๙ (พร้อมฝัก) จำนวน ๒๔,๗๙๐ ชุด ( นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และนํ้ามันเครื่อง) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และนํ้ามันเครื่องฯ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทมหานครธนภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๕๓๗.๖๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15638698791.pdf