ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อ สป. ๕ ของ ทบ. ในลักษณะบูรณาการ จำนวน ๓ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อซื้อ สป. ๕ ของ ทบ. ในลักษณะบูรณาการ จำนวน ๓ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อสป. ๕ ของ ทบ. ในลักษณะบูรณาการ จำนวน ๓ แผนงาน จำนวน ๒๒๔,๑๖๖ นัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION (NORINCO) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๙๙๖,๐๔๑.๓๑ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  พลโท นพดล ศรีจันทร์สุข                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16643544391.pdf