ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (๔ เปล) จำนวน ๗ คัน โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างผลิตรถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (๔ เปล) โดยวิธีคัดเลือก นั้น
จ้างผลิตรถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (๔ เปล) จำนวน ๗ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต)โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  พลโท นพดล ศรีจันทร์สุข                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16643641531.pdf